Kliknij tutajaby pobrać CV w wersji PDF
 
 
 
Tadeusz pracuje w projektach w bankach, ubezpieczeniach oraz firmach leasingowych od roku 1993. Wiele projektów dotyczyło implementacji rozwiązan systemowych w różnych funkcjach bankowych, zarządzania ryzykiem (rynkowym, kredytowym i płynności), wdrożeń zaleceń nadzoru bankowego oraz optymalizacji procesów.
 

Data i miejsce urodzenia

14.04.1956, Świerzawa, Polska


Wykształcenie

1963 – 1971Szkoła podstawowa, Świerzawa
1971 – 1975IV Liceum Ogólnokształcące, Bielsko-Biała
1976 – 1980Uniwersytet Śląski, Filologia Angielska, Katowice, Magister
1987 – 1989T.O.P COMPUTER SCHULE, Dortmund Betriebsinformatiker IHK
1991 – 1993ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, Holandia Master of Business Administration / Master of Business Informatics (MBA/MBI)
1992COLUMBIA BUSINESS SCHOOL, New York, USA (semestr jesienny)

Języki obce

Niemiecki, Angielski - płynnie
Francuski, Hiszpański - początkujący


Specjalizacja

 • Zarządzanie projektami w instytucjach finansowych
 • Analiza i optymizacja procesów
 • Planowanie i zarządzanie testami systemów komputerowych
 • Implementacja systemów w handlu papierami wartościowymi (handel, back office, zarządzanie ryzykiem)

Know how

Znajomość instrumentów finansowych:

 • Rynek pieniężny i walutow
 • Papiery wartościowe
 • Instrumenty pochodne
 • Commodities (surowce)
 
 
 

Bank sektora przemysłowego, Düsseldorf, Niemcy (13 miesięcy)

Rola: koordynator testów w projekcie ALM Reports (Kondor+)

 • Uzupełnienie i rozbudowanie koncepcji testów
 • Opracowanie planu testów, wybór obiektów testów oraz przygotowanie transakcji testowych
 • Przeprowadzenie testów aplikacji pilotowej "Easy APM"
 • Zarządzanie bazą błędów technicznych i sprawdzanie implementacji ulepszeńi
 • Przeprowadzenie testów aplikacji na bazie Sybase / Kondor+ (bilans płynności, zysk procentowy, zależność od parametrów rynkowych)
 • Wykonanie dokumentacji testowej (koncepcje i rezultaty testów)
 
 
 

Bank sektora przemysłowego, Düsseldorf (8 miesięcy)

Rola: menedżer testów w projekcie Treasury P&L Reporting (Kondor+)

 • Planowanie i konkretyzacja zadań testowych (Bonds, Swaps, Optionen, SWPT)
 • Analiza zależności zadań testowych
 • Koordynacja zadań testowych i zespołu testowego
 • Przeprowadzenie testów poprawności rezultatów obliczeń zysków jednostek handlu papierami wartościowymi
 
 
 

Duży bank detaliczny, Bonn (3 miesiące)

Rola: menedżer projektu zarządzania ryzykiem płynności – implementacja nowych wymagań regulacyjnych nadzoru bankowego (MaRisk)

 • Analiza używanych metod, wymagań i systemów do zarządzania ryzykiem płynności (krótko i długoterminowego)
 • Współudział w tworzeniu koncepcji zarządzania ryzykiem płynności (w wydziałach Risk Controlling i Treasury)
 • Koncepcja rozwiązania systemowego
 • Katalog ulepszeń używanych systemów informacyjnych
 • Plan implementacji rozwiązania systemowego.
 
 
 

Duży bank regionalny, Kiel (5 miesięcy)

Rola: menedżer testów w projekcie implementacji systemu do handlu surowcowymi instrumentami pochodnymi - commodity derivatives (Sophis)

 • Identyfikacja i analiza systemów IT w architekturze systemów banku pod kątem testów nowej aplikacji do handlu surowcowymi instrumentami pochodnymi (commodity derivatives)
 • Plan struktury, faz oraz głównych celów testów
 • Utworzenie zepołu testowego
 • Katalog testowy procesów i zadań testowych (na poziomie czynności handlowych)
 • Przygotowanie codziennych planów testów
 • Koordynacja dostępności różnych architektur IT dla celów testu integracji systemów
 • Przygotowanie koncepcji przeprowadzenia testów, dokumentacji akceptacji oraz oceny wyników testów
 • Koordynacja zespołów testowych
 
 
 

Regionalny bank uniwersalny, Oldenburg (5 miesięcy)

Rola: menedżer projektu: Basel II - poprawa jakości bazy danych zarządzania ryzykiem kredytowym

 • Planowanie zadań dla zespołu testowego, celów i zadań testów, dokumentacji testowej
 • Zestawienie struktury dokumentacji testowej dla produktów kredytowych i handlowych
 • Przeprowadzenie analizy hierarchii produktów oraz systemu kluczy danych oraz sporządzenie dokumentacji wymaganych zmian
 • Inicjacja i organizacja workshopu w zakresie jednoznacznej numeracji klienta i kont, sporządzenia protokołu wypracowanych rozwiązań
 • Inicjacja i moderacja ogólnobankowej dyskusji dotyczącej jednoznacznej numeracji klienta i kont oraz sporządzenie technicznej i procesowej dokumentacji rozwiązania
 • Dopasowanie procesów w zakresie restrukturyzacji wydziału kredytów i odzysku utraconych kredytów celu ulepszenia jakości danych
 • Sporządzenie specyfikacji poprawy jakości danych w zakresie integracji banków-córek
 • Różne koncepcje poprawy jakości danych przez odpowiednie uzupełnienia lub dodatkowe kalkulacje
 • Różne organizacyjne i biznesowe rozwiązania ulepszenia jakości danych
 
 
 

Duża kasa oszczędności, Frankfurt am Main (5 miesięcy)

Rola: menedżer projektu "Nowa strategia dla wydziału Treasury / Wybór nowego systemu do handlu instrumentami pochodnymi"

 • Analiza implmentacji strategii w działach Treasury, Handlu i Wydziału Zarządzania Ryzykiem
 • Opracowanie nowej strategii handlu papierami wartościowymi w oparciu o segmenty klienta i trendy rynkowe
 • Ocena istniejacej architektury IT w świetle wdrożenia nowej strategi dla działu handlu papierami wartościowymi
 • Analiza nowych wymagań funkcjonalnych wydziału handlu, oraz wydziału kontroli ryzyka oraz opracowanie katalogu wymagań do wyboru nowej technologii handlu instrumentami pochodnymi
 • Analiza istniejących systemów do handlu instrumentami pochodnymi i rekomendacja krótkiej listy możliwych optymalnych systemów
 • Organizacja i ocena prezentacji systemów wybranych producentów
 • Rekomendacja implementacji optymalnego systemu (Murex)
 • Przygotowanie biznesowego planu testów wstępnych instalacji systemu Murex
 
 
 

Duży konglomerat ubezpieczeniowy, Stuttgart i Monachium (3 miesiące)

Rola: menedżer projektu "Rozszerzenie stosowania instrumentów pochodnych"

 • Analiza istniejących procesów biznesowych w zakresie stosowania instrumentów pochodnych w grupie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych (wydział handlu, zarządzania portfelem, back office, księgowości, controlling oraz wydziału partycypacji kapitałowej w firmach)
 • Analiza istniejącej architektury technologii informatycznej w grupie przedsiębiorstw
 • Analiza wymagań biznesowych wydziałów zarządzania portfoliem, zarządzania ryzykiem, settlement, księgowość w zakresie nowej technologii dla instrumentow pochodnych
 • Opracowanie krótkiej listy do selekcji systemów handlu instrumentami pochodnymi dla jednostki Asset Management
 • Rekomendacja optymalizacji procesów miedzydziałowych (zarządzanie portfoliem, zarządzanie ryzykiem, settlement, księgowość)
 • Rekomendacja ulepszeń infrastruktury systemowej in wydziałach back office
 • Wycena kosztów implementacji nowego systemu oraz ulepszeń istniejącej architektury systemowej
 
 
 

Niemiecki bank uniwersalny, Londyn, UK (5 miesięcy)

Rola: menedżer projektu "Implementacja technologii back office (Midas)"

 • Planowanie zadań projektu oraz bieżąca kontrola osiągnięć
 • Kontrola zadań i usług konsultingowych firm informatycznych w projekcie
 • Identyfikacja słabych stron stosowanych procesów oraz definicja nowych komponentów procesów
 
 
 

Niemiecki bank uniwersalny, Frankfurt am Main, Niemcy (5 miesięcy)

Rola: konsultant w projekcie - Optymizacja procesów w wydziale handlu papierami wartościowymi (rynek pieniężny, walutowy, instrumenty pochodne)"

 • Opracowanie koncepcji oraz wykonanie pilota (Excel) do obliczania kosztów procesów dla instrumentów rynkowych (wydział kierowania płynnościa banku)
 • Analiza procesow w wydziale handlu papierami wartościowymi i w wydziale settlement
 • Analiza oraz obliczenie ekonomicznego potencjału ulepszeń przez zastosowanie technologii wzdłuż istniejącego łańcucha procesów (handel, settlement, księgowość)
 • Opracowanie i ocena alternatywnych implementacji zintegrowanych rozwiązań technologicznych dla handlu, settlement i księgowości
 • Wykonanie planu projektu implementacji systemu Kondor+ w zakresie Front Office (włącznie z zarządzaniem płynnością banku) oraz systemu MIDAS w zakresie settlement i księgowosci
 • Opracowanie strategii migracji danych ze starych do nowych systemów MIDAS i KONDOR+
 • Analiza oraz wycena portfela akcyjnych instrumentów pochodnych (equity derivatives)
 
 
 

Duży uniwersalny bank szwedzki, Warszawa (2 miesiące)

Rola: konsultant w projekcie "Emerging Market Entry"

 • Analiza polskiego rynku bankowego: kierunki i szanse
 • Udział w wypracowaniu strategii wejścia na rynek bankowości polskiej
 
 
 

Średni międzynarodowy bank, Frankfurt nad Menem (4 miesiące)

Rola: konsultant w projekcie "Opracowanie nowej strategii bankowej"

 • Analizy sytuacji wydziałów kredytowego i handlowego (papiery wartościowe)
 • Analiza konkurencyjna i rynkowa (SWOT) banku
 • Opracowanie koncepcji docelowych segmentów klienta i zakresu produktów dla poszczególnych segmentów
 • Opracowanie koncepcji operacyjnych ulepszeń oraz obliczenie kosztów i zysków wdrożenia ulepszeń
 • Wykonanie pięcioletniego planu biznesowego zgodnie z opracowaną nową strategią banku
 
 
 

Duży niemiecki bank uniwersalny, Monachium (4 miesiące)

Rola: konsultant w projekcie "Analiza procesów wydziału kontroli ryzyka / Wdrożenie minimalnych wymagan w zakresie zarządzania ryzykiem (przepisy nadzoru bankowego)"

 • Analiza istniejących raportów, procesów oraz problemów kontroli ryzyka
 • Zaprojektowanie ulepszeń procesowych zgodnych z tzw. minimalnymi wymaganiami nadzoru bankowego w zakresie kontroli ryzyka rynkowego
 • Analiza procesów w wydziałach settlement i kontroli handlowej oraz opracowanie koncepcji ulepszeń procesowych w tych wydziałach.
 
 
 

Duża kasa oszczędności, Frankfurt nad Menem (7 miesięcy)

Rola: konsultant / menedżer w projekcie - Obliczanie kosztów i zysków z konta i klienta

 • Analiza biznesowa wymagań informacyjnych i projekt raportów "Zyskowność z kont i klienta"
 • Organizacja i koordynacja dyskusji nad nowym systemem raportów wśród menedżerów regionów i filii banku
 • Koordynacja programowania i implementacji systemu raportów oraz przeprowadzenie testów raportów
 
 
 

Duży niemiecki bank uniwersalny, Monachium (1 rok)

Rola: konsultant w projekcie - zarządzanie komercyjnym ryzykiem kredytowym

 • Koncepcja architektury systemu zarządzania ryzykiem kredytowym
 • Analiza zbierania danych z różnych bankowych systemów do bazy danych Risk Data Warehouse
 • Koncepcja, organizacja i przeprowadzenie testów wyspecjalizowanego systemu do zbierania danych (Carlton)
 
 
 

Duża niemiecka sieć supermarketów, Kolonia (2,5 roku)

Rola: menedżer projektów w wydziale Centralnej Logistyki

 • Struktura wieku towarów: koncepcja i implementacja rozwiązania systemowego do kontroli struktury wiekowej towarów w centralnym magazynie
 • Różne koncepcje i implementacje w projektach interfejsowych
 • Analiza techniczna zbierania danych do systemu obliczania kosztów logistycznych

Wybrane publikacje

 • Akcjonariuszu, pytaj o zarządzanie ryzykiem, Gazeta Bankowa, No.5, 1998
 • Aspekty zarządzania ryzykiem w polskich bankach, Bank, Luty 1999
 • Nowa strategia dla wschodnioeuropejskich giełd papierów wartościowych, Gazeta Bankowa, No.11
 • Implementacja aplikacji Kondor+, Bank, Sierpień 2000
 • Outsourcing w zarządzaniu stosunkami z klientem, e-Manager, Czerwiec 2002

Wybrane prezentacje

 • Non Maturing Assets and Liabilities – FOW, Frankfurt
 • Risk Driven Value Framework – Polish Bankers Asian Tour, Hongkong
 • Standardowe sytemy w kontroli i zarządzaniu ryzykiem bankowym, Management Circle, Bad Homburg
 • Doświadczenia z implementacji systemów CRM w projektach bankowych, Euroforum, Warszawa
 • Zakres CRM w firmach energetycznych (prowadzenie workshopu), Energy and Utility Forum, Marcus Evans, Berlin